História a profil

SLOVING spol. s r.o. bol založený v septembri 1991. Jej zakladateľom bol Ján Krajči, ktorý spolu so svojimi bývalými spolupracovníkmi založil súkromnú spoločnosť zaoberajúcu sa poskytovaním širokého rozsahu výrobných, montážnych, servisných a technických služieb pri výstave a prevádzke všetkých druhov elektrární, teplární a petrochemických zariadení vrátane plynových kotolní.

V súčasnej dobe sa spoločnosť SLOVING radí k desiatke najvýznamnejších spoločností pôsobiacich v oblasti strojného stavebníctva v Bratislavskom kraji. SLOVING svoju činnosť zameriava na poskytovanie služieb v oblasti energetiky, pretože v tomto segmente dokáže ponúknuť svojim zákazníkom najvyššiu pridanú hodnotu.

Produktom spoločnosti SLOVING je realizácia technologických stavieb, servisná a údržbárska činnosť so zameraním na energetiku a iné priemyselné odvetvia. Kľúčovou oblasťou firmy sú bohaté skúsenosti v energetickom priemysle a to predovšetkým s montážou, opravou a údržbovou činnosťou energetických zariadení ako kotlov, všetkých typov kotlových ohrievačov, výmenníkov tepla, horákov a príslušenstva. Pre rafinérie a podniky chemického priemyslu SLOVING vykonáva rekonštrukciu a modernizáciu destilačných kolón, montáž technologických pecí, uskladňovacích nádrží a potrubných rozvodov.  SLOVING zabezpečuje návrh, dodávku a montáž nových tepelno-energetických zariadení, potrubných rozvodov, výmenníkových staníc, oceľových a halových konštrukcií.

Kmeňový stav pracovníkov spoločnosti činí približne 80 ľudí. Počas nárazových prác podľa potreby dokáže SLOVING operatívne zvýšiť a zorganizovať stav o ďalších 100 pracovníkov. Spoločnosť SLOVING má odborne zdatný, v priebehu dvoch dekád osvedčený pracovný kolektív. Dlhoročné skúsenosti pracovníkov v spojitosti s vysokou technickou zdatnosťou a organizačnými schopnosťami sú zárukou úspešnej realizácie každého projektu.

SLOVING vlastní potrebné materiálno technické vybavenie. Disponuje vlastnými ťažkými mechanizmami, dopravnými prostriedkami, vlastní špeciálne zariadenia, ako aj kompletné profesionálne náradie potrebné pre výkon svojej činnosti. Spoločnosť používa moderné informačné systémy vrátane komunikačných prostriedkov.
 

Misie spoločnosti SLOVING :

  • Poskytovať svojim zákazníkom využitie dlhoročných skúseností v oblasti dodávky, montáže a údržby elektrární a teplární do výkonu 250 t/h spaľujúcich uhlie, olej, mazut, zemný plyn, biomasu, prípadne jednotlivé časti: tlakový systém kotlov, spaľovacie komory, membránové steny, vysoko i nízkotlakové potrubné systémy, zariadenie horákov, zariadenie palivového hospodárstva, nosné konštrukcie, tlakové, netlakové časti.
  • Rozvíjať inžiniersku činnosť v oblasti výstavby nových technologických celkov, poskytovať služby v oblasti montáže, údržby a generálnych opráv elektrární, teplární a iných výrobných závodov.
  • Realizovať svoju činnosť v maximálnej kvalite a flexibilne, podľa požiadaviek zákazníka.

TRHY:

Najväčší podiel na obrate spoločnosti má realizácia zákaziek pre teplárenský, chemický a automobilový priemysel. Strategickými partnermi v tomto prípade sú Teplárne a Elektrárne Martin, Zvolen, Bratislava, Žilina, Košice, SE Nováky, a.s. SLOVNAFT a Volkswagen Slovakia. Na trhu pôsobíme ako generálny dodávateľ v rámci investičnej výstavby a poskytovateľ služieb v oblasti servisu a údržby.

SLOVING poskytuje svoje služby aj pre ostatný priemysel, kde realizuje predovšetkým potrubné rozvody médií, resp. realizáciu strojnotechnologických častí.