Dodávateľsko - montážna činnosť

Elektrárne a teplárne


SLOVING ponúka montáž, generálne opravy, modernizáciu, servis a technické služby pre konvenčné parné elektrárne, teplárne a plynofikáciu kotolní. SLOVING ponúka odborný personál pre šéfmontáž a samostatné zváračské kapacity.


Oblasť poskytovaných služieb zahrňuje predovšetkým:
 • Tlakový systém kotlov
 • Spaľovacie komory
 • Membránové steny kotlov
 • Vysokotlakové prepojovacie potrubia
 • Prehrievače pary
 • Ohrievače vody
 • Parné ohrievače vzduchu
 • Vysokotlakové parné a napájacie potrubia
 • Parné ofukovače dodatkových plôch
 • Kondenzačné a expanzné nádrže
 • Napájacie nádrže
 • Okolité zariadenia kotlov
 • Kompletné spaľovacie zariadenie, zauhlovanie, horáky a rošty
 • Zariadenie mlyníc
 • Olejové a plynové hospodárstvo
 • Ohrievače vzduchu typu Ljüngström
 • Ventilátory
 • Armatúry
 • Netlakové časti kotlov
 • Zariadenia chemickej úpravy vody
 • Vysokotlakové napájačky
 • Oceľové konštrukcie, plošiny a schody
 • Odlučovače popolčeka
 • Kondenzácia a regenerácia
 • Výmenníky tepla
 • Elektroodlučovače spalín
 • Odškvarovanie a odpopolňovanie


Zváračské kapacity
 

SLOVING poskytuje zvárací personál pre rôzne druhy zváračskej činnosti. Zvárači disponujú všetkými potrebnými oprávneniami ktoré sú požadované pri zváracích prácach v  energetike, petrochémii, chémii a iných odvetviach priemyslu. Zvárači pracujú aj v podmienkach, kde sa vyžaduje 100% Rtg.


Petrochemické zariadenia


Montáž destilačných kolón, výmena vnútorných nerezových vostavieb, vrátane opráv vnútorných stien kolón
 • Demontáž a montáž výmenníkov
 • Montáž potrubných rozvodov
 • Montáž uskladňovacích a miešacích nádrží
 • Montáž a opravy technologických pecí
 • Montáž a opravy chladiacich veží
 • Montáž a opravy strojno-technologických zariadení
 • Montáž čerpadiel a armatúr
 • Montáž oceľových konštrukcii
 • Montáž a zváranie vysokolegovaných materiálov

Chemické zariadenia

 • Montáž a generálne opravy kolón
 • Modernizácia, výmena a opravy kolón
 • Montáž rôznych technologických zariadení
 • Montáž a generálne opravy technologických pecí
 • Dodávky a montáž nádrží, vrátane nerezových
 • Dodávky a montáž potrubných rozvodov vrátane armatúr
 • Výroba, dodávky a montáž potrubných mostov
 • Výroba, dodávky a montáž oceľových konštrukcii
 • Opravy a výmena armatúr
 • Montáž a zváranie vysokolegovaných materiálov

Plynárne

 • Technické a montážne kapacity pre práce v plynárenskom priemysle
 • Odborné a technicky náročné práce pri montáži a zváraní plynárenských zariadení
 • Montáž a demontáž technologických zariadení
 • Montáž a demontáž potrubných rozvodov
 • Montáž a demontáž regulačných staníc plynu a armatúr
 • Montáž a opravy zásobných nádrží plynu.

Automobilový priemysel


V rámci dodávateľsko-montážnej činnosti pre automobilový priemysel zabezpečujeme najmä návrh, dodávku a montáž:
 • Potrubných rozvodov všetkých médií
 • Technických zariadení budov
 • Odovzdávacích staníc tepla
 • Statického vykurovania budov
 • Zariadení na výrobu chladiacej vody
 • Zariadení sanity a príslušenstva